Email để thúc đẩy bán hàng

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Viết một email để thúc đẩy việc bán một sản phẩm.

Email to promote a sale

Write an email to promote a sale of a product.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top