Phân loại

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Phân loại các mục thành các danh mục thông qua ví dụ.

Classification

Classify items into categories via example.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top