Tweet tóm tắt bài báo

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Cho phép bạn tóm tắt những điểm chính của một bài báo và tweet nó.

Tweet summary of news article

This prompt allows you to summarize the main points of a news article and tweet it.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top