Phân tích dữ liệu phi cấu trúc

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Tạo bảng từ văn bản dạng dài bằng cách chỉ định cấu trúc và cung cấp một số ví dụ.

Parse unstructured data

Create tables from long form text by specifying a structure and supplying some examples.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top