Tạo bảng tính

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Tạo bảng tính của các loại dữ liệu. Đó là một lời nhắc dài nhưng rất linh hoạt.

Spreadsheet creator

Create spreadsheets of various kinds of data. It's a long prompt but very versatile.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top