Trả lời thực tế

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Hướng dẫn mô hình hướng tới câu trả lời thực tế bằng cách chỉ cho mô hình cách trả lời các câu hỏi nằm ngoài cơ sở kiến thức

Factual answering

Guide the model towards factual answering by showing it how to respond to questions that fall outside its knowledge base.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top