Góc nhìn người thứ ba

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Chuyển đổi góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn thứ ba. Điều này được sửa đổi từ lời nhắc của cộng đồng để sử dụng ít ví dụ hơn.

Third-person converter

Converts first-person POV to the third-person. This is modified from a community prompt to use fewer examples.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top