Phân loại tweet nâng cao

Thấy hay chia sẻ cho bạn bè…

Đây là công cụ nâng cao để phát hiện tình cảm. Nó cho phép bạn cung cấp cho nó một danh sách các cập nhật trạng thái và sau đó

Advanced tweet classifier

This is an advanced prompt for detecting sentiment. It allows you to provide it with a list of status updates and then provide a sentiment for each one.

Prompt
Number of Answers
 

Provide additional feedback

Scroll to Top